Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Sevgili Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımız,

Bu aydınlatma formu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği üyelerinin, sponsorlarının, bağışçılarının, gönüllülerinin ve tüm paydaşlarının Derneğimiz ile paylaşmış oldukları kişisel verilerinin POYD tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, silinmesine ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, POYD 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İlgili kişi olarak, Siz değerli üyelerimiz, bağışçılarımız, sponsorlarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız, Dernek Merkezi, Temsilcilikler, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden POYD ile kişisel verilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, POYD tarafından muhafaza edilip, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesi uyarınca,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) İlgili kişinin açık rızası

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. POYD’ne ilişkin tanıtım, teşekkür,  bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz, tarafımızca kullanılmakta, paylaşılmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak; Veri Sorumlusu olan Derneğimize başvurarak kendinizle ilgili;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve aktarılmışsa aktarılan 3. Kişilerin bildirilmesini de isteme,

(f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 Veri sorumlusu sıfatıyla Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararınızı gidermeyi 

Taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

İlgili kişi olarak haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Perge Caddesi Meydankavağı Mahallesi İnal Apt. 58 / 3  Antalya adresine ya da elektronik olarak e-posta yoluyla info@poyd.org adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak yanıtlanır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Derneğimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na ilişkin detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu`nun  resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz. 

Saygılarımızla,